II. CÁC KHOẢN THU KHÁC

* Các khoản thu theo tháng:

1. Tiền ăn                     

 :   20.000đ/ trẻ/ngày (Bao gồm cả chất đốt)

2. Tiền học thứ bảy       :   20.000đ/ trẻ/ngày

3. Nước tinh khiết         :   12.000đ/ trẻ/tháng

4. Chăm sóc bán trú      : 150.000đ/trẻ/tháng.

* Các