Những việc phụ huynh cần giúp trẻ làm taị nhà hàng ngày đê phòng tránh mắc bệnh Covid-19.