10 PHẨM CHẤT TẠO NÊN MỘT NGƯỜI GIÁO VIÊN THÀNH CÔNG

Có rất nhiều định nghĩa về thành công của giáo viên nhưng có lẽ thước đo thành công chính xác nhất vẫn là cách mà học sinh nhìn nhận và đánh giá về người thấy của chúng. Một giáo viên tuyệt vời sẽ truyền cảm hứng cho học sinh, tạo nên những điều khác biệt trong cuộc đời của đứa trẻ.

https://taogiaoduc.vn/10-pham-chat-tao-nen-mot-nguoi.../

10 phẩm chất tạo nên một người giáo viên thành công

TAOGIAODUC.VN